Hệ thống SCADA quản lý và giám sát trạm điện 35/6kV cho Công ty Cổ phần Than Núi Béo

Hệ thống SCADA quản lý và giám sát trạm điện 35/6kV cho Công ty Cổ phần Than Núi Béo

Danh mục dự án: