Cung cấp và lắp đặt tuyến đường dây 6kV từ trạm phát Cánh Gà về trạm 35kV (2500) tại phần lò giếng khu Cánh Gà, Mỏ than Vàng Danh

Thi công xây dựng công trình : Cung cấp và lắp đặt tuyến đường dây 6kV từ trạm phát Cánh Gà về trạm 35kV (2500), thuộc dự án : Đầu tư khai thác phần lò giếng khu Cánh Gà, Mỏ than Vàng Danh – Công ty than Vàng Danh - Vinacomin