Cung cấp tủ khởi động mềm trung thế 6kV của Motortronics điều khiển khởi động 3 động cơ bơm thoát nước moong mỏ than Cọc Sáu

Hệ thống tủ khởi động mềm trung thế 6kV của Motortronics điều khiển khởi động 3 (4) động cơ bơm thoát nước moong mỏ than Cọc Sáu

Danh mục dự án: