Hot news

Cung chúc tân niên, Sức khỏe vô biên, Thành công liên miên, Hạnh phúc triền miên, Túi luôn đầy tiền, Sung sướng như tiên. Chúc mừng năm mới!

Typical projects

System cabinet 6 kV medium voltage soft starter's launch control Motortronics 3 (4) sewage pump drainage engine Coc Sau coal company (Nui Beo)

Construction and installation of substations and transmission lines 35kV, 110kV, 220kV Dong Anh,Soc Son, Tuyen Quang, Son La, Bac Ninh, Quang Ninh, ...

Motortronics - medium voltage soft starter 6kV cabinet for explosion protection for pump automation systems - 175 Vanh Danh coal company.

SCADA systems for management and monitoring station 35/6 kV for Nui Beo Coal Company

Cooperating with companies from the VINACOMIN Corporation regarding to implementation Automation and Technology Innovation projects.